Kadencja 2018-2022

Prezydium:

Przewodniczący: Leszek Suchecki

Wiceprzewodniczący: Jerzy Bąkowski

Wiceprzewodniczący: Eugeniusz Pokrzepa

Sekretarz: Marian Radziukiewicz

Członek: Stanisław Janiak

Członek: Andrzej Zieliński

 

Członkowie:

Witold Kamiński

Jan Taborski

Elżbieta Krawczyk

Teresa Bartosiak

Stefan Zając

Roman Sławski

Tadeusz Pasierb

Edward Kasierski

Feliks Klonowski

Ryszard Nikitiuk

Andrzej Zajączkowski

 

 

Kontakt: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy, Krajowy Klub Seniorów, ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

telefon – 22 827 02 58 e-mail: hanna.szary@sitkrp.org.pl

Zadaniem Krajowego Klubu Seniorów jest integracja środowiska seniorów SITK oraz wskazywanie na działania, jakimi powinny się zajmować oddziałowe kluby seniorów.

Krajowy Klub Seniorów aktywnie pracował w 2013 roku przeprowadzając 2 zebrania plenarne  oraz odbył 8 posiedzeń prezydium KKS (regularnie 2 razy na kwartał). W posiedzeniach plenarnych Klubu uczestniczyli członkowie Zarządu Krajowego. Klub nadal aktywizował odpowiednie kluby oddziałowe poprzez tworzenie grup o wspólnych zainteresowaniach, organizowanie wycieczek techniczno-turystycznych oraz wygłaszanie referatów o różnej tematyce interesującej seniorów.
Opracowano zestawienie dotyczące liczby członków klubów/kół seniorów w poszczególnych oddziałach. Jest w nich łącznie 820 Seniorów, co stanowi 9 % wszystkich członków Stowarzyszenia. Przewodniczący Klubu - Kol. Z. Kozaczek jest przedstawicielem SITK w Zespole Seniorów działającym przy Radzie Głównej FSNT – NOT.
Klub współpracuje z Komisją ds. Wyróżnień przy Zarządzie Krajowym, wskazując na potrzebę wyróżnienia i odznaczenia dla najbardziej aktywnych swoich członków. Praca Klubu programowana jest w rocznym przedziale czasu.

Protokół z posiedzenia Krajowego Klubu Seniora w dniu 9.10.2019 r.

Galeria zdjęć z posiedzenia KKS SITK RP - 9.10.2019 r. fot. Kaziemierz Gabryś i Edward Kasierski

Sprawozdanie z działalności krajowego klubu seniorów w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności krajowego klubu seniorów w 2016 roku