>> STATUT <<

uchwalony przez XXXIII Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP

dnia 19 maja 2022 roku w Warszawie