REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WYDAWNICTW SITK RP  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

§ 1.        Postanowienia ogólne

 

1.     Wydawnictwa SITK RP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejszy regulamin opisuje warunki sprzedaży Towarów oferowanych przez Wydawnictwo SITK RP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz udzielania licencji na udostępnione treści cyfrowe oraz inne usługi świadczone przez Spółkę. Jednocześnie Wydawnictwo SITK RP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie jakichkolwiek praw konsumentów.

2.     Korzystanie ze sklepu internetowego jest dobrowolne, podobnie jak udzielanie danych osobowych w związku z wykonaniem umowy sprzedaży lub też udzieleniem licencji.

3.     Warunkiem zwarcia Umowy Sprzedaży, Umowy Licencyjnej oraz świadczenia Usług przez SITK RP jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu.

4.     Złożenie przez Klienta Zamówienia poczytuje się za złożenie oferty. Do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Licencyjnej lub świadczenia Usług dochodzi w momencie przesłania Klientowi oświadczenia SITK RP o przyjęciu oferty.

5.     Wszelkie informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

6.     Domniemywa się, że osoba składająca Zamówienie jest uprawniona do reprezentowania Klienta, składania w jego imieniu oświadczeń woli prowadzących do zawarcia Umowy Sprzedaży, Umowy Licencyjnej lub świadczenia Usług.

7.     Zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się dla umów zawartych również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 Definicje

1.   Zawarte w niniejszym Regulaminie określenia otrzymują następujące znaczenie:

1.1.  SITK RP – nazwa skrócona Wydawnictwa SITK RP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14 A, lok. 150, wpisana do KRS pod nr 0000931203, REGON: 520385724, NIP: 5252883467, Kapitał zakładowy 200.000,00 zł.

1.2.  Cena – kwota jaką obowiązany jest zapłacić Klient SITK RP za zakupiony Towar lub udzieloną licencję. Cena wyrażona jest zawsze w kwocie brutto zawierającej podatek VAT. Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru.

1.3.  Czasopismo - jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku.

1.4.  Dni robocze – oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączaniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

1.5.  E-book – jest to elektroniczna wersja Książki.

1.6.  E-czasopismo – jest to Czasopismo w formacie elektronicznym.

1.7.  E-artykuł – udzielenie licencji na korzystanie z wybranego przez Klienta fragmentu e-czasopisma lub e-booka.

1.8.  Formularz rejestracji – wyodrębniona funkcjonalnie część Sklepu Internetowego umożliwiająca założenie Konta.

1.9.  Formularz – wyodrębniona funkcjonalnie część Sklepu Internetowego umożliwiająca złożenie zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy Licencyjnej.

1.10.      Klient – jest to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży lub Umowę Licencyjną ewentualnie inną Umowę.

1.11.      Konto -  Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym SITK RP, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.12.      Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z SITK RP czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.13.      Książka – utwór, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym.

1.14.      Prenumerata – jest to umowa na podstawie której Klient uzyskuje prawo do otrzymywania czasopism lub e-czasopism przez czas określony w umowie.

1.15.      Promocja – wszelkie działania SITK RP zmierzające do zwiększenia ilości sprzedaży lub świadczenia usług. Szczegóły promocji opisane są każdorazowo na stronie internetowej, Sklepie Internetowym lub w oddzielnej informacji rozsyłanej w formie drukowanej lub elektronicznej.

1.16.      Publikacja elektroniczna – są to treści cyfrowe ograniczone w niniejszym Regulaminie do E-booków (1.5), E-czasopism (1.6), E-artykułu (1.7), będące utworami w rozumieniu ustawy o prawach autorskich oraz zapisane w formacie PDF i zabezpieczone przez SITK RP przed kopiowaniem przez osoby nieuprawnione.

1.17.      Strona internetowa – strona wydawnictwasitkrp.com

1.18.      Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez SITK RP pod adresem wydawnictwasitkrp.com umożlwiający sprzedaż Towarów, zawieranie Umów Licencji oraz świadczenie przez SITK RP innych Usług.

1.19.      Towar – rzeczy ruchome sprzedawane przez SITK RP, w tym książki i czasopisma. W przypadku prenumeraty są to wszystkie czasopisma objęte prenumeratą.

1.20.      Treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, którymi mogą być przykładowo programy komputerowe, różnego rodzaju aplikacje, pliki muzyczne i audiowizualne, e-booki.

1.21.      Trwały Nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub SITK RP  przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.

1.22.      Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru.

1.23.      Umowa Licencyjna – umowa w rozumieniu ustawy o prawach autorskim i prawach pokrewnych, na mocy której Klient uzyskuje prawo do korzystania z e-czasopism, e-booków, e-fragmentów.

1.24.      Usługa – wszelkie usługi świadczone przez SITK RP drogą elektroniczną za pomocą Sklepu Internatowego, w tym w szczególności Konto, Formularz Rejestracji, Formularz Zamówienia, Kody Rabatowe.

1.25.      Usługa cyfrowa jest to usługa pozwalająca konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej. To też może być usługa pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta czy też innych użytkowników tej usługi, jak również inne formy interakcji przy pomocy takich danych. Do kategorii usług cyfrowych można zaliczyć przykładowo udostępnianie treści video lub audio, hosting plików, szeroko rozumiane media społecznościowe czy też chmury danych.

1.26.      Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, Umowy Licencyjnej.

1.27.      Urządzenia mobilne - przenośne urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią, smartfony oraz tablety działające w oparciu o system operacyjny Android lub iOS oraz iPadOS.

 

§ 2.                    Usługi elektroniczne

 

1.     SITK RP świadczy na rzecz Klientów Sklepu Internetowego następujące Usługi elektroniczne:

1.1.  Konto

1.2.  Formularz Zamówienia

 

2.     Wszystkie Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie. W przypadku wątpliwości, przyjmuje się na korzyść Klienta, że usługa świadczona jest nieodpłatnie.

3.     Warunkiem korzystania z Usług elektronicznych jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań technicznych:

3.1.  komputer, lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

3.2.  dostęp do poczty elektronicznej;

3.3.  przeglądarka internetowa:

- w systemie macOS od Safari 13.x do wersji aktualnej

- w systemie Windows 10, Windows 11, Windows 7: od wersji Chrome 97.x,, Firefox 98.x i 104-x, Microsoft Edge 18.x do wersji aktualnej

3.4.  zalecana jest minimalna rozdzielczość ekranu: 1366x768;

3.5.  dla poprawnego świadczenia usług zalecane jest włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.6.  minimalny zakres wymagań w zakresie urządzeń mobilnych obejmuje

- w systemie od Android 10.x od wersji Chrome Mobile 97.x i Firefox 98.x do wersji aktualnej

- w systemie iOS: od wersji przeglądarka Safari Mobile 13.1 do wersji aktualnej.

- dla urządzeń mobilnych wymagana jest przeglądarka umożliwiająca otwieranie plików PDF lub też zewnętrzna aplikacja otwierająca pliki PDF w przypadku braku możliwości otworzenia pliku przez przeglądarkę

4.     Klient może zgłosić SITK RP  reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez SITK RP . Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis stwierdzonego problemu. SITK RP  rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i udzieli Klientowi odpowiedzi.

5.     SITK RP  jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług elektronicznych, w tym w szczególności do Konta w przypadku podejmowania przez Klienta działań zmierzających do wyrządzenia SITK RP  szkody, w szczególności prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści niewiązanych z działalnością SITK RP , działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania na szkodę innych Klientów, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest podyktowane względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem zabezpieczeń strony Sklepu internetowego lub innymi działaniami o charakterze hakerskim. SITK RP  zawiadamia Klienta o przyczynach zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na podany przez niego adres.

§ 3.        Konto klienta

 

1.     Utworzenie Konta przez Klienta jest nie jest warunkiem koniecznym zawarcia Umowy Sprzedaży oraz świadczenia Usług, wymagane jest natomiast dla zawarcia Umowy Licencyjnej.

2.     Utworzenie Konta następuje poprzez:

2.1.  prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracji, W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych

2.1.1.              adres poczty elektronicznej

2.1.2.             hasło.

2.2.  kliknięciu pola „Zarejestruj się".

3.     Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony.

4.     Klient może w każdym czasie wystąpić do SITK RP o usunięcie Konta. Żądanie można wysłać pocztą e-mail na adres wydawnictwa@sitkrp.com

 

§ 4.                    Formularz zamówienia

 

1.     Korzystanie z usługa Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania Towaru lub  Publikacji Elektronicznej na stronie Sklepu Internetowego – przycisk ZAMAWIAM.

2.     Prawidłowe złożenie Zamówienia przez Klienta wymaga wykonania łącznie poniższych kroków w Formularzu Zamówienia:

2.1.  wypełnienia wszystkich niezbędnych pól Formularza Zamówienia

2.2.  zaznaczenie pola „Płacę" - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

2.3.  W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży lub Umowy Licencyjnej: Towary, ilość Towarów, Usługi, ilość Usług, miejsce i sposób dostawy Towarów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.4.  Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest jednorazowa i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 

 

§ 5.        Warunki sprzedaży Towaru

 

1.     Zawarcie umowy Sprzedaży Towaru wymaga złożenia Zamówienia na Formularzu Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4.

2.      Ostateczne potwierdzenie przez Klienta złożenia Zamówienia następuje poprzez zaznaczenie pola „Płacę" .

3.     Po złożeniu Zamówienia SITK RP  niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie  Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

4.     Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie wysłania przez SITK RP e-maila, o którym mowa jest w ust. 3 powyżej.

5.     Umowa zawarta zostaje w języku polskim na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

6.     Warunkiem wydani Towaru jest uiszczenie przez Klienta całości Ceny.

7.     Dostarczenie Towaru następuje w terminie do 30 dni licząc od dnia potwierdzenia Zamówienia, chyba że przy opisie Towaru podano inny termin dostarczenia.

8.     W przypadku dostarczenia Towarów połączonych do jednej dostawy, ale o innych terminach dostarczenia, Towary dostarczone zostaną w terminie przewidzianym dla Towaru o najdłuższym terminie dostarczenia.

9.     W przypadku dostarczenia Towarów połączonych do jednej dostawy, ale o różnych kosztach dostawy, Towary dostarczone zostaną po najwyższym koszcie dostawy, chyba, że umówiony zostanie innych koszt dostawy.

10.  Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny sposób wybrany przez Klienta w Zamówieniu.

11.  Towar może zostać odebrany w siedzibie SITK RP pod adresem Czackiego 3/5, Warszawa, bez dodatkowych kosztów obciążających Klienta.

12.  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnianie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje na Trwałym Nośniku pocztą elektroniczną lub poprzez załączenie wersji drukowanej do wysłanego Towaru.

13.  Aktualne koszty dostawy Towaru określone są w Sklepie Internetowej w dziale „Koszty dostawy”.

14.  Towar dostarczany jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku możliwości dostarczenia Towaru do innych Krajów, stosowna informacja udzielona zostanie przez SITK RP na stronie Sklepu Internetowego. Koszty dostawy poza granice Rzeczpospolitej Polskiej skalkulowane zostaną indywidualnie w oparciu o koszty transportu oraz opłaty celne i należne podatki.

15.  SITK RP zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży i tym samym anulowania Zamówienia w przypadku braku zapłaty całości Ceny w terminie 7 dni licząc od dani wysłania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej. W takim wypadku Umowę uważa się za niezawartą. W przypadku, gdy Klient dokona częściowej zapłaty za Towar, SITK RP dokona zwroty wpłaty w terminie 7 dni na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał zapłaty.

 

§ 6.        Warunki zawarcia Umowy Licencyjnej

 

1.     Zawarcie Umowy Licencyjnej wymaga złożenia Zamówienia na Formularzu Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie Konta Klienta.

2.      Ostateczne potwierdzenie przez Klienta złożenia Zamówienia następuje poprzez zaznaczenie pola „Płacę" .

3.     Po złożeniu Zamówienia SITK RP  niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie  Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

4.     Umowę Licencyjna uważa się za zawartą w momencie wysłania przez SITK RP e-maila, o którym mowa jest w ust. 3 powyżej.

5.     W celu uzyskania dostępu do Publikacji elektronicznej Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty całości Ceny.

6.     SITK RP przystępuje do dostarczenia dostępu do Publikacji elektronicznej (Treści cyfrowej) niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin, po zaksięgowaniu zapłaty Ceny informując o tym Klienta przesyłając informację na adres poczty elektronicznej.

7.     Publikacje elektronicznie zawierać będą zabezpieczenie poprzez umieszczenie w pliku QR kodu z numerem zamówienia. Nr zamówienia zawarty w QR kodzie jest każdorazowo szyfrowany przez SITK RP. Składając zamówienie Klient akceptuje sposób zabezpieczenia Publikacji elektronicznej oraz ewentualne ograniczenia z korzystania z Publikacji elektronicznej wynikające z poczynionych zabezpieczeń.

8.     Dostęp do Publikacji elektronicznej możliwy jest wyłącznie z poziomu Konta Klienta i poprzez pobranie Publikacji Elektronicznej na urządzenie Klienta.

9.     Klient uprawniony jest do wielokrotnego pobrania Publikacji elektronicznej ze swojego Konta.

10.  Jakiekolwiek naruszenie Umowy Licencyjnej przez Klienta upoważnia SITK RP do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy Licencyjnej. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Licencyjnej przesyłane jest w takim wypadku na adres e-mail wskazany przez Klienta.

11.  Jeżeli SITK RP nie dostarczy Publikacji elektronicznej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli SITK RP  nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dodatkowym terminie wynoszącym 72 godziny konsument może odstąpić od umowy.

12.  Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Publikacji elektronicznej, jeżeli:

12.1.      z oświadczenia SITK RP lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Publikacji elektronicznej lub

12.2.      konsument i SITK RP uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Publikacji elektronicznej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a SITK RP nie dostarczył ich w tym terminie.

13.  Ciężar dowodu dostarczenia Publikacji elektronicznej spoczywa na SITK RP.

14.  W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy przepis § 17 ust 17-23 stosuje się odpowiednio.

15.  Przepisów ust. 11-15 nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje udostępnienie Publikacji elektronicznej za pośrednictwem materialnego nośnika.

16.  Publikacje elektroniczne dostarczane będą w najnowszej wersji.

 

§ 7.        Licencja

 

1.     SITK RP przysługują do Publikacji elektronicznej autorskie prawa majątkowe lub też licencja na korzystanie z Publikacji elektronicznych. W zależności od charakteru posiadanych uprawnień, SITK RP udziela licencji lub sublicencji Klientowi na korzystanie z Publikacji elektronicznej, dalej łącznie w treści Regulaminu zwane Licencją.

2.     Zakresy licencji na korzystanie z Publikacji elektronicznych mogą różnić się od siebie.

3.     Licencja zostaje udzielona w momencie udostępnienia Publikacji elektronicznej przez SITK RP. Zakres Licencji określony jest Regulaminem oraz postanowieniami zawartymi przy danej Publikacji elektronicznej na stronie Sklepu Internetowego obejmującymi w szczególności takie postanowienia jak:

3.1.  Możliwość kopiowania całej Publikacji elektronicznej lub też jej części lub też określenie ilości znaków, które mogą być jednorazowo skopiowane. W przypadku braku informacji przy opisie Publikacji elektronicznej przyjąć należy, że wyłączono możliwość jakiegokolwiek kopiowania Publikacji elektronicznej.

3.2.  termin obowiązywania licencji, przy czym domyślnie licencja udzielana jest na czas nieokreślony.

4.     O ile strony nie umówiły się inaczej:

4.1.   licencja udzielana jest na korzystanie z Publikacji elektronicznej wyłącznie Klientowi,

4.2.  Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.

4.3.  Licencja nie jest ograniczona terytorialnie oraz czasowo.

4.4.  Licencja jest odpłatna.

5.     Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji:

5.1.  utrwalanie w pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego,

5.2.  zwielokrotniania w całości, techniką cyfrową, w zakresie w którym dla wyświetlania , odtwarzania lub przechowywania niezbędne jest zwielokrotnienie Publikacji elektronicznej,

5.3.  trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania dokonywanego techniką wskazaną w 5.2.

6.     Klientowi przysługują wyłącznie te uprawnienia, które wyraźnie wynikają z udzielonej licencji opisanej w niniejszym Regulaminie łącznie z postanowieniami zawartymi przy opisie Publikacji elektronicznej na stronie Sklepu Internetowego i nie mogą być one rozszerzane bez pisemnej zgody SITK RP, w szczególności Klient nie jest uprawniony do udostępnia Publikacji elektronicznej osobom trzecim w jakikolwiek sposób lub też udzielania dalszej licencji.

 

§ 8.        Zabezpieczenie Publikacji elektronicznej

 

1.     Każda publikacja zabezpieczona jest QR kodem, który podaje informację o indywidualnym numerze zamówienia.

2.     Informacje zawarte w QR kodzie szyfrowane są 128 bitowym algorytmem szyfrowania AES. Hasło szyfrowanie nie jest przekazywane Klientowi. Klient nie może żądać przekazania tego hasła.

3.     Pod adresem wydawnictwasitkrp.com umieszczona została informacja techniczna o zabezpieczeniach.

4.     Wprowadzone zabezpieczenia powodują następujące ograniczenia w korzystaniu z Publikacji elektronicznej:

4.1.  trwała widoczność QR kodu w trakcie wyświetlania na ekranie urządzenia bez możliwość usunięcia.

4.2.  trwała widoczność QR kodu po wydrukowaniu.

5.     SITK RP zastrzega sobie prawo aktualizacji zabezpieczeń Publikacji elektronicznej oraz aktualizację formatu pliku oraz algorytmu szyfrowania na nowocześniejszy lub silniejszy. Klient zostanie poinformowany o dokonanych aktualizacjach i konieczności dokonania aktualizacji przez Klienta, a także wymaganiach sprzętowych dotyczących aktualizacji.

 

§ 9.        Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Publikacji elektronicznych

 

1.     Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Publikacji elektronicznych:

1.1.   komputer, lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

1.2.  przeglądarka internetowa:

- w systemie macOS od Safari 13.x do wersji aktualnej

- w systemie Windows 10, Windows 11, Windows 7: od wersji Chrome 97.x, Firefox 98.x i 104-x, Microsoft Edge 18.x do wersji aktualnej

1.3.  zalecana jest minimalna rozdzielczość ekranu: 1366x768;

2.     Minimalne wymagania techniczne korzystania z Publikacji elektronicznych na urządzeniach mobilnych:

2.1.  w systemie od Android 10.x od wersji Chrome Mobile 97.x i Firefox 98.x do wersji aktualnej

2.2.  - w systemie iOS: od wersji przeglądarka Safari Mobile 13.1 do wersji aktualnej.

2.3.  - dla urządzeń mobilnych wymagana jest przeglądarka umożliwiająca otwieranie plików PDF lub też zewnętrzna aplikacja otwierająca pliki PDF w przypadku braku możliwości otworzenia pliku przez przeglądarkę

3.     SITK RP zastrzega sobie prawo aktualizacji wymagań technicznych umożliwiających korzystanie z Publikacji elektronicznej oraz aktualizację formatu pliku. Klient zostanie poinformowany o dokonanych aktualizacjach i konieczności dokonania aktualizacji przez Klienta, a także wymaganiach sprzętowych dotyczących aktualizacji.

§ 10.   Ceny oraz promocje

 

1.     Cena uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki (ceny brutto).

2.     Występujące na stronie Sklepu Internetowego ceny dzielą się na:

2.1.  cenę regularną,

2.2.  cenę promocyjną (cena po obniżce).

3.     Podane ceny nie zawierają informacji o kosztach dostawy i innego rodzaju kosztach, które Klient będzie zobowiązany zapłacić.

4.     Całkowita wartość Zamówienia podana jest w formularzu zamówienia po wyborze formy dostawy oraz formy płatności.

5.     Klient otrzymuje informację o łącznych kosztach Zamówienia obejmujących Cenę oraz koszty dostawy i innych kosztach wraz z e-mailem zawierającym potwierdzenie Zamówienia.

6.     W przypadku prowadzenia kampanii promocyjnych SITK RP zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń co do ilości Towarów i Usług objętych promocją.

7.     SITK RP zastrzega sobie prawo do bieżącej zmiany Cen oraz do przeprowadzenia lub też odwoływania kampanii promocyjnych. Zmiana Cen lub też odwołanie kampanii promocyjnej nie ma wpływu na już złożone Zamówienia.

8.     O ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej, kampanie promocyjne nie podlegają łączeniu.

9.     Klient może otrzymać fakturę VAT, po dokonaniu zakupu w Sklepie Internetowym. Warunkiem otrzymania faktury VAT jest zaznaczenie odpowiedniego pola przy dokonywaniu wyboru sposobu płatności oraz podanie odpowiednich danych. Klient może  wystąpić też o wystawienie faktury VAT kierując żądanie do SITK RP drogą mailową na adres e-mail wydawnictwa@sitkrp.com w terminie 14 dni, licząc od końca miesiąca, w którym SITK RP dostarczył Towar lub udostępnił Publikację elektroniczną, bądź otrzymał całość lub część zapłaty.

 

§ 11.   Płatności za Towary

 

1.     Płatność za Towary może zostać dokonana przez Klienta w następujący sposób:

1.1.  Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

1.2.  Płatność przelewem na rachunek bankowy SITK RP.

1.3.  Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.

1.4.  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta.

2.     Termin płatności:

2.1.  W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, pod warunkiem odstąpienia przez SITK RP od umowy.

2.2.  W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze osobistym lub za poleceniem pobrania, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Towaru.

 

§ 12.   Płatności za Publikacje elektroniczne

 

1.     Płatność w związku z udzieleniem licencji na Publikacje elektroniczne może zostać dokonana przez Klienta w następujący sposób:

1.1.  Płatność przelewem na rachunek bankowy SITK RP.

1.2.  Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.

1.3.  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta.

2.     Termin płatności:

2.1.  W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Licencji, pod warunkiem odstąpienia przez SITK RP od umowy.

 

§ 13.   Prawo odstąpienia od umowy – postanowienia dotyczące Konsumentów

 

1.     Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 11.

W terminie 14 dni, Konsument może również odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowej oraz usług cyfrowych, a w szczególności od Umowy Licencyjnej, chyba że Konsument zażądał natychmiastowego dostępu do Publikacji elektronicznej.

2.     Do zachowania 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

2.1.  pisemnie na adres: SITK Zarząd Krajowy, ul. Czackiego 3/5, 00-443 Warszawa

2.2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wydawnictwa@sitkrp.com

3.     Wzór oświadczenia o odstąpieniu do umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

4.     Zwrot Towaru ramach odstąpienia od umowy należy dokonać na następujący adres SITK RP Zarząd Krajowy, ul. Czackiego 3/5, 00-443 Warszawa

5.     Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się :

5.1.  od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

5.2.   gdy umowy obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części

5.3.  gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu Towarów  przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

5.4.  dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

6.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, SITK RP ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). SITK RP dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, jeżeli SITK RP  nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar SITK RP lub przekazać go osobie upoważnionej przez SITK RP do odbioru, chyba że SITK RP zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

9.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10.  W przypadku, jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, SITK RP nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym m.in. koszty zapakowania Towaru do przesyłki zwrotnej.

12.  W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - SITK RP od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez SITK RP, z wyjątkiem treści, które:

12.1.      są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

12.2.      dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez SITK RP;

12.3.      zostały połączone przez SITK RP z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;

12.4.      zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w ust 12.1 – 12.3 SITK RP na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez SITK RP. W przypadku odstąpienia od umowy SITK RP  może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od SITK RP nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony SITK RP, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

13.  W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

14.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

14.1.      o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli SITK RP  wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez SITK RP  utraci prawo odstąpienia od umowy , i przyjął to do wiadomości;

14.2.      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeracie;

14.3.      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi SITK RP  nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

14.4.      w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

14.5.      w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

14.6.      o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli SITK RP  rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez SITK RP  utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a SITK RP  przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta;

15.  W przypadku jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta korzystanie z Publikacji elektronicznej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, SITK RP wymaga od Konsumenta wyraźnego złożenia tego oświadczenia. Przy czym za moment rozpoczęcia korzystania z Publikacji elektronicznej uznaje się moment udostępniania Publikacji elektronicznej za pośrednictwem Konta.

 

§ 14.   Zgodność Towaru z umową oraz Reklamacje – postanowienia dotyczące Konsumentów

 

1.     SITK RP  ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego doręczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od momentu wydania.

2.     Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności:

2.1.  opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru,

2.2.  przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument poinformował SITK RP najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który SITK RP  zaakceptował.

3.     Dodatkowo, aby Towar mógł zostać uznany za zgody z umową sprzedaży, musi:

3.1.  nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i dobrych praktyk,

3.2.  występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez SITK RP, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że SITK RP  wykaże, że:

- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o tym wiedzieć,

- przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży,

3.3.  być dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,

3.4.  być w takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które SITK RP udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4.     SITK RP  nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, o których mowa w ust. 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

5.     Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy albo wymiany.

6.     SITK RP  może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub SITK RP  może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez SITK RP nadmiernych kosztów. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, SITK RP  może odmówić doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla SITK RP uwzględnia się wszelkie okoliczności, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności powstałe po stronie Konsumenta w rezultacie zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży.

7.     SITK RP  dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której SITK RP  został poinformowany o braku zgodności Towaru z umową sprzedaży i otrzymania Towaru od Konsumenta.

8.     Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi SITK RP . Konsument jest zobowiązany do udostępnienia SITK RP Towaru podlegającego naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt SITK RP.

9.     Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeżeli Towar jest niezgodny z umową, a:

9.1.  SITK RP  odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży,

9.2.  SITK RP  nie doprowadził Towaru do zgodności z umową sprzedaży,

9.3.  brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo podjęcia przez SITK RP próby doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową sprzedaży,

9.4.  brak zgodności Towaru jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży,

9.5.  z oświadczenia SITK RP lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do stanu zgodnego z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności po stronie Konsumenta.

10.  Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej w rezultacie skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

11.  SITK RP  może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeżeli wykaże, że brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.

12.  W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar SITK RP na jego koszt. SITK RP  zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu odesłania.

13.  Oświadczenie o niezgodności Tworu z umową (Reklamacja) może zostać złożona przez Konsumenta:

13.1.      pisemnie na adres: SITK RP Zarząd Krajowy, ul. Czackiego 3/5, 00-443 Warszawa

13.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wydawnictwa@sitkrp.com

14.  Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

14.1.      informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;

14.2.      żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy lub innego roszczenia; oraz

14.3.      danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez SITK RP.

Wymogi podane powyżej są jedynie niewiążącym zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

15.  SITK RP  ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia na Trwałym nośniku .

16.  Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, jest obowiązany  dostarczyć Towar na adres: SITK RP Zarząd Krajowy, ul. Czackiego 3/5, 00-443 Warszawa

Koszt dostarczenia Towaru ponosi SITK RP .

 

§ 15.   Zgodność Treści cyfrowej oraz usługi cyfrowej z umową – postanowienia dotyczące Konsumentów

 

1.     SITK RP ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

2.     Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:

2.1.  opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

2.2.  przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił SITK RP  najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który SITK RP  zaakceptował.

3.     Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

3.1.  nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

3.2.  występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez SITK RP , jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że SITK RP  wykaże, że:

- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

- przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3.3.  być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

3.4.  być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez SITK RP  przed zawarciem umowy.

4.     SITK RP nie ponosi odpowiedzialności  za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, o której jest mowa w § 8 ust. 5 oraz § 9 ust. 4.

5.     SITK RP ponosi odpowiedzialność, jeżeli brak możliwości integracji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej wynika z błędów instalacji spowodowanych z winy SITK RP, a w szczególności błędnej instrukcji lub błędnie świadczonej pomocy.

6.     W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.

7.     SITK RP  ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

8.     SITK RP nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jeżeli:

8.1.  środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których SITK RP  poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;

8.2.  konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z SITK RP, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

9.     SITK RP  nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 3 lub w zakresie aktualizacji, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 3 lub w zakresie aktualizacji, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

10.  Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

11.  SITK RP może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla SITK RP.

12.  Przy ocenie nadmierności kosztów dla SITK RP uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.

13.  SITK RP doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której SITK RP został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi SITK RP.

14.  Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

14.1.      doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 11 i 12;

14.2.      SITK RP nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z ust. 13;

14.3.      brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że SITK RP  próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

14.4.      brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 10-13;

14.5.      z oświadczenia SITK RP lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

15.  Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.

16.  Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

17.  Po odstąpieniu od umowy SITK RP  nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez SITK RP, z wyjątkiem treści, które:

17.1.      są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

17.2.      dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;

17.3.      zostały połączone przez SITK RP z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

17.4.      zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

18.  SITK RP  udostępnia konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 17.1-17.3.

19.  SITK RP  może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt SITK RP.

20.  SITK RP  nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy konsument z nich faktycznie korzystał.

21.  SITK RP  jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

22.  SITK RP  ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

23.  SITK RP  dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

24.  Oświadczenie o niezgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową (Reklamacja) może zostać złożona przez Konsumenta:

24.1.      pisemnie na adres: SITK RP Zarząd Krajowy, ul. Czackiego 3/5, 00-446 Warszawa

24.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wydawnictwa@sitkrp.com

25.  Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

25.1.      informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;

25.2.      żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy lub innego roszczenia; oraz

25.3.      danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez SITK RP.

Wymogi podane powyżej są jedynie niewiążącym zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

26.  SITK RP  ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia na Trwałym nośniku .

 

 

§ 16.   Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

1.     Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami. Dalej w treści niniejszego rozdziału, Klienci nazywani będą Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcami niezależnie od formy organizacyjnej oraz faktu prowadzenia działalności gospodarczej.

2.     Zawarte w niniejszym dziale zapisy w niczym nie ograniczają uprawnień osoby fizycznej zawierającej umowę na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu braku zgodności towaru z umową.

3.     SITK RP  przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do SITK RP .

4.     W wypadku Przedsiębiorców, SITK RP  ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę  sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.

5.     Z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę  korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. SITK RP  w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6.     W razie przesłania Towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca  obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.     W wypadku Przedsiębiorców, SITK RP  może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia.

8.     Odpowiedzialność SITK RP  w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Przedsiębiorcę w stosunku do SITK RP , w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy lub niezwiązanych z Umową.  SITK RP  ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

9.     SITK RP  zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad. SITK RP  jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia).

10.  SITK RP  odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

11.  Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca jest uprawniony:

11.1.      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że SITK RP  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez SITK RP  albo SITK RP  nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez SITK RP  usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez SITK RP  . Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.

11.2.      żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. SITK RP  jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. SITK RP  może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. SITK RP  może odmówić wymiany rzecz na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

12.  Wszelkie reklamacje związane z Towarem Przedsiębiorca może złożyć SITK RP :

12.1.      pisemnie na adres: SITK RP Zarząd Krajowy, ul. Czackiego 3/5, 00-443  Warszawa

12.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wydawnictwa@sitkrp.com

13.  Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

13.1.      informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;

13.2.      żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy lub innego roszczenia; oraz

13.3.      danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez SITK RP.

14.  Postanowienie ustępu od 9 do 13 stosuje się również do Usług elektronicznych i Treści Elektronicznych a w szczególności do Publikacji elektronicznych.

15.  Przedsiębiorca nie ma prawa odstąpienia od umowy za wyjątkiem, gdy prawo odstąpienia od umowy przewidują przepisy Kodeksu cywilnego.

16.  Wszelkie spory powstałe pomiędzy SITK RP, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SITK RP.

 

§ 17.   Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur - Konsumenci

 

1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są:

1.1.  na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

1.2.  telefonicznie, pod nr telefonu: 22 55 60 332 lub 22 55 60 333,

1.3.  email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: PL Powstańców Warszawy 1,00-030 Warszawa.), który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań.

2.     Konsument może wystąpić o pozasądowe rozwiązanie sporu do następujących instytucji:

2.1.  wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://spsk.wiih.org.pl);

2.2.  wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez SITK RP);

2.3.  wniosek do odpowiedniej instytucji zarejestrowanej przez Prezesa UOKiK, będącej podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Rejestr tych podmiotów znajduje się pod następującym adresem https://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

3.     Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 18.   Postanowienia końcowe

 

1.     Kwestie ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności, która dostępna jest pod adresem wydawnictwasitkrp.cm

2.     SITK RP zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku, gdy zmiana ta uzasadniona jest ważnymi przyczynami, w szczególności o charakterze technicznym, prawnym oraz zmianą zasad sprzedaży Towarów i świadczenia Usług.

3.     W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym takich jak np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto, zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

 


 

 

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Wydawnictwa SITK RP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14 A, lok. 150;

e-mail: …………………………………….

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.