logo
Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji RP
ZARZĄD KRAJOWY

Rada Krajowa

Skład Prezydium Rady Krajowej SITK RP 

 w kadencji 2022-2024

1. Józefa Majerczak - Przewodnicząca O/Kraków 

2. Ireneusz Jasiński - Zastępca Przewodniczącej O/Warszawa

3. Sławomir Rutkowski - Zastępca Przewodniczacej O/Szczecin

REGULAMIN RADY KRAJOWEJ SITK RP

§ 1

Rada Krajowa, zgodnie z § 36 Statutu jest organem doradczym Zarządu Krajowego SITK RP.

§ 2

1. W skład Rady Krajowej z głosem stanowiącym wchodzą:
1) Prezes SITK,
2) Prezesi Honorowi SITK ,
3) Przewodniczący Sądu Arbitrażowego SITK
4) Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
5) Prezesi oddziałów SITK ,
6) Prezesi Honorowi Oddziałów.

2. Z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Krajowej uczestniczą:
1) Członkowie Zarządu Krajowego,
2) przewodniczący krajowych sekcji, komitetów, klubów oraz komisji,
3) redaktorzy naczelni czasopism SITK ,
4) członkowie SITK zaproponowani przez Zarząd Krajowy w liczbie nie większej niż 5 osób.
5) W przypadku niemożności uczestniczenia w zebraniach Rady Krajowej:
1) Przewodniczącego Sądu Arbitrażowego – może zastąpić zastępca przewodniczącego Sądu Arbitrażowego SITK lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Sądu Arbitrażowego SITK ,
2) Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej – może zastąpić zastępca przewodniczącego lub wskazany przez przewodniczącego członek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
3) Prezesa oddziału – może zastąpić upoważniony przez niego inny członek zarządu oddziału.

§ 3

1) Pracami Rady Krajowej kieruje prezydium w składzie: przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących wybieranych ze składu Rady Krajowej na pierwszym jej posiedzeniu po Zwyczajnym Zjeździe Delegatów.
2) Kadencja prezydium trwa dwa lata.
3) Wybory prezydium na następne dwa lata przeprowadza się na ostatnim posiedzeniu Rady kończącym bieżącą kadencję prezydium.
4) W okresie czteroletniej kadencji do prezydium można wybrać członka tylko jeden raz.
5) Do prezydium Rady Krajowej nie mogą być wybierani jej członkowie, którzy są jednocześnie członkami i zastępcami członków Zarządu Krajowego.

§ 4

Do zadań Rady Krajowej należy:
1) opracowywanie opinii do spraw przedkładanych przez Zarząd Krajowy, odnoszących się do problemów SITK i jego działań kierunkowych,
2) inspirowanie nowych form działalności SITK ,
3) przekazywanie Zarządowi Krajowemu opinii do spraw wnoszonych do Rady Krajowej przez zarządy oddziałów,
4) przygotowywanie opinii dotyczących wniosków kierowanych przez Zarząd Krajowy na Zjazd Delegatów,
5) wybór Prezesa SITK w przypadku ustąpienia Prezesa wybranego przez Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITK .
6) inspirowanie organizacji spotkań międzyoddziałowych
7) Przewodniczący lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący Rady Krajowej uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Krajowego z głosem doradczym.

§ 5

1) Zadania swoje Rada Krajowa wykonuje na posiedzeniach, a realizuje w formach dostosowanych do tematu.
2) Rada Krajowa opracowując opinie dotyczące tematów problemowych, może w porozumieniu z Zarządem Krajowym, powoływać ze swego grona zespoły. Koszty z tym związane pokrywa Zarząd Krajowy.

§ 6

1) Posiedzenia Rady Krajowej odbywają się w miarę potrzeb, jednak co najmniej dwa razy w roku.
2) Termin i porządek dzienny posiedzenia Rady Krajowej ustala jej prezydium w porozumieniu z Prezesem SITK.
3) Zwołujący zebranie Rady Krajowej ustala dwa terminy. W pierwszym terminie zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał (opinii) przy obecności co najmniej 50% osób wchodzących w skład Rady Krajowej. W drugim terminie, który należy wyznaczyć 30 minut później w tym samym dniu zebranie jest władne do podejmowania decyzji bez względu na ilość obecnych
4) Projekt porządku dziennego posiedzenia Rady Krajowej oraz stosowne materiały rozsyła Biuro Zarządu Krajowego członkom i uczestnikom posiedzenia co najmniej 10 dni przed posiedzeniem.
5) Porządek dzienny może być również uzupełniony lub częściowo zmieniony, jednak w takim przypadku wymagane jest od wnioskodawcy przekazanie uczestnikom stosownych materiałów lub ich zreferowanie.
6) W porządku dziennym każdego posiedzenia należy uwzględnić między innymi:
a) przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia,
b) omówienie realizacji przyjętych postanowień.
c) omówienie działalności krajowych sekcji, komitetów, klubów oraz komisji przez ich przewodniczących

§ 7

1) Posiedzenia Rady Krajowej prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności jeden z wiceprzewodniczących.
2) Posiedzenia Rady Krajowej w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się również poza Warszawą.

§ 8

1) Przedstawione i rozpatrywane na posiedzeniu Rady Krajowej sprawy są przyjmowane w formie akceptacji, postanowień lub opinii.
2) Decyzje Rady Krajowej zapadają w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy czym przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. W głosowaniu biorą udział uczestnicy posiedzenia z głosem stanowiącym, którzy otrzymują karty do głosowania.
3) W przypadku wystąpienia stanów nadzwyczajnych zebrania Rady Krajowej mogą odbywać się w trybie zdalnym lub hybrydowym

§ 9

1) Posiedzenia Rady Krajowej protokółuje pracownik Biura Zarządu Krajowego. Sporządzony przez niego protokół po wstępnej akceptacji przez Przewodniczącego Rady rozsyłany jest wraz z niezbędnymi załącznikami członkom Rady Krajowej.

2) Po akceptacji protokołu na następnym posiedzeniu Rady Krajowej i przyjęciu ewentualnych poprawek i uzupełnień, protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.
3) Protokoły z posiedzeń Rady Krajowej przechowywane są w Biurze Zarządu Krajowego.

§ 10

1) Koszty organizacyjne Rady Krajowej pokrywane są przez Zarząd Krajowy.
2) Koszty podróży członków Rady Krajowej uczestniczących w zebraniach pokrywają ich macierzyste zarządy oddziałów.
3) Koszty podróży i działalności zespołów powołanych przez Radę Krajową lub specjalistów pokrywane są przez Zarząd Krajowy.

* * *Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy w dniu 09 marca 2023 r.

Międzynarodowa współpraca Stowarzyszeń

ueeiv vdei

Czasopisma

transport-miejski-i-regionalny
drogownictwo
przeglad komunikacyjny

Członkowie wspierający SITK

1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'
1.jpg'