REGULAMIN DZIAŁANIA KOŁA (KLUBU) W ODDZIALE SITK RP (WZÓR)

Regulamin niniejszy opracowano na podstawie zapisu § 59 ust. 4 Statutu SITK RP

1)      Klub (Koło) jest powoływany i likwidowany przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych członków SITK RP.

2)      Podstawowym celem działania Koła (klubu) jest realizacja celów statutowych SITK RP określonych
w Rozdziale II Statutu SITK RP.

3)      Koło (Klub) nie posiada odrębnej osobowości prawnej i działa w ramach struktury Oddziału SITK

4)      Do utworzenia Koła (klubu) wymaganych jest co najmniej 5 członków. Koło (klub) mogą być tworzone przez:

a)       członków zatrudnionych w jednym zakładzie pracy (koło zakładowe),

b)      członków z jednej uczelni lub szkoły o specjalności lub profilu związanej z transportem (koło uczelniane/szkolne),

c)       członków z różnych zakładów pracy, w których nie utworzono kół (koło przy Zarządzie Oddziału),

d)      członków będących emerytami (koło emerytów przy Zarządzie Oddziału),

5)      Prawa i obowiązki członków koła (klubu) określone są w § 8 i § 9 Statutu SITK RP.

6)      Organami Koła (klubu) są:

a)       Zebranie Członków,

b)      Zarząd, który kieruje pracami koła (klubu),

7)      Zebranie Członków:

a)       Do kompetencji Zebrania Członków należy:

Þ     uchwalanie kierunków działania,

Þ     rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności ich zarządu i udzielanie, absolutorium ustępującemu zarządowi,

Þ     wybór przewodniczącego i członków zarządu, koła (klubu),

Þ     wybór delegatów na walne zebranie delegatów oddziału w ilości określonej przez zarząd oddziału,

b)      Zebranie członków może być:

Þ     sprawozdawczo – wyborcze, odbywające się raz na cztery lata,

Þ     sprawozdawcze – odbywające się raz w roku,

Þ     nadzwyczajne – zwoływane na wniosek grupy członków lub na wniosek Zarządu Oddziału,

Þ     robocze – zwoływane w miarę potrzeb.

c)       Zebranie Członków zwołuje przewodniczący, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku zebrania, nie później niż 7 dni przed terminem zebrania.

d)      W Zebraniu Członków z głosem decydującym biorą udział wszyscy członkowie, z głosem doradczym - zaproszeni goście.

e)      Z przebiegu zebrania należy sporządzić protokół.

8)      Zarząd koła (klubu):

a)       prowadzi bieżącą działalność Koła (Klubu) i reprezentuje Koło (Klub) w okresie między Zebraniami Członków,

b)      składa się co najmniej z przewodniczącego i sekretarza. Zebranie Członków może powołać w skład zarządu dodatkowe osoby.

c)       Kadencja zarządu trwa cztery lata.

d)      Podstawowe obowiązki zarządu koła (klubu):

Þ     przedkładanie Zebraniu Członków i Zarządowi Oddziału sprawozdań z działalności koła (klubu),

Þ     przedkładanie do Zarządu Oddziału wniosków o przyjęcie nowych członków SITK RP,

Þ     prowadzenie bieżącej ewidencji członków i składek członkowskich koła (klubu),

Þ     utrzymywanie stałego kontaktu z Zarządem Oddziału,

Þ     realizacja zadań określonych przez Zarząd Oddziału,

Þ     składanie wniosków i postulatów w sprawach naukowo-technicznych transportu oraz działalności stowarzyszeniowej,

Þ     przedstawianie kandydatów do władz oddziału,

Þ     składanie do zarządu oddziału wniosków o przyznanie odznaczeń i tytułów honorowych SITK RP dla członków koła (klubu).

 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału SITK w ……………… i obowiązuje od dnia …………………… Postanowienia Statutu SITK są nadrzędne w stosunku do postanowień Regulaminu.

 

Wzór Regulaminu zatwierdzony przez Zarząd Krajowy SITK RP  w dniu 10.09.2018 r.