Regulamin Ramowy Krajowej Sekcji (Komitetu, Komisji, Klubu, Koła)

§ 1

1. Ramowy regulamin, na podstawie §58, ust. 4 Statutu określa zadania i organizację krajowych sekcji (komitetów, komisji klubów i kół).
2. Szczegółowe regulaminy krajowych sekcji (komitetów komisji klubów i kół) zwanych dalej sekcjami w oparciu o niniejsze uregulowania ustalają jej członkowie.

§ 2

1. Sekcja jest organem doradczym Zarządu Krajowego.
2. Zadaniem sekcji jest prowadzenie działalności naukowo-technicznej i opiniodawczej w reprezentowanym obszarze zainteresowania. W szczególności do zadań sekcji należy:
1) inicjowanie i udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów programów dokształcania inżynierów i techników,
2) organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, itp., stanowiących element dokształcania kadry czynnej zawodowo,
3) organizowanie wyjazdów techniczno-turystycznych,
4) przygotowanie programów oraz inicjowanie szkoleń i stażów dla inżynierów, umożliwiających uzyskanie określonych uprawnień.
3. Sekcje ułatwiają Zarządowi Krajowemu i zarządom oddziałów wypełnianie funkcji zbiorowego eksperta i tworzenie lobbingu środowiska na rzecz transportu.
4. Sekcje krajowe pełnią funkcje wiodące w swoim obszarze zainteresowania i współpracują z odpowiednimi sekcjami (komitetami) w oddziałach na zasadzie partnerstwa.

§ 3

1 Sekcja swoje zadania realizuje m. in. poprzez:
1) współdziałanie z organami administracji państwowej i gospodarczej, samorządami, z wydawnictwami technicznymi, ośrodkami naukowo-technicznymi oraz innymi organizacjami o charakterze technicznym i ekonomicznym, w zakresie uzgodnionym z Zarządem Krajowym,
2) przygotowywanie na życzenie Zarządu Krajowego lub z własnej inicjatywy opracowań i opinii w swojej specjalności,
3) inicjowanie i upowszechnianie wybranych problemów z zakresu postępu technicznego,
4) inspirowanie szkoleń oraz współpracę w ich organizowaniu,
2 Szczegółowe zadania ustala sekcja.

§ 4

1. Przewodniczącego sekcji na okres kadencji powołuje Zarząd Krajowy SITK
2. Przewodniczący sekcji uczestniczy w posiedzeniach Rady Krajowej z głosem doradczym.

§ 5

Członkami sekcji są przedstawiciele oddziałów oraz specjaliści z danego obszaru zainteresowania i zaproponowani przez Zarząd Krajowy aktywiści SITK. Propozycje Zarządu Krajowego muszą być uzgodnione z odpowiednimi oddziałami.

§ 6

1. Pracami sekcji kieruje prezydium lub przewodniczący.
2. Prezydium na okres kadencji władz SITK wybierają członkowie sekcji na swoim pierwszym plenarnym posiedzeniu.
3. W skład prezydium powinni wchodzić co najmniej: zastępca przewodniczącego i sekretarz
4. Celem opracowywania poszczególnych zadań mogą być powoływane zespoły robocze.

§ 7

1 Zebrania plenarne sekcji i prezydium odbywają się w miarę potrzeby.
2 Zebranie plenarne sekcji można łączyć z konferencjami, problemowymi, naradami lub spotkaniami szkoleniowymi.

§ 8

1. Zebrania plenarne sekcji prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
3. Sekretarz sporządza protokół każdego zebrania sekcji i jego odpis przekazuje do Biura Zarządu Krajowego.

§ 9

1. W przypadkach uzasadnionych przewodniczący sekcji ma prawo zapraszać na zebrania sekcji i zespołów roboczych rzeczoznawców, względnie inne osoby.
2. W razie, gdy powołanie rzeczoznawców pociąga za sobą wydatek pieniężny, ich zaproszenie należy uzgodnić z Sekretarzem Generalnym.

§ 10

1. Sekcja pracuje na podstawie rocznych planów pracy.
2. Na życzenie Zarządu Krajowego przewodniczący sekcji składa syntetyczne sprawozdanie z jej działalności.

§ 11

1. Koszty rzeczowe, wynikające z działalności sekcji, pokrywa Zarząd Krajowy, w oparciu o zatwierdzony przez Sekretarza Generalnego preliminarz wydatków.
2. Udział członków sekcji zgłoszonych przez oddziały w zebraniach finansowany jest przez te oddziały.
3. Zarząd Krajowy pokrywa koszty udziału w zebraniach sekcji zaproponowanych przez siebie specjalistów.

§ 12

Czynności biurowe, wynikające z działalności sekcji, wykonuje Biuro.

Regulamin Ramowy Krajowej Sekcji (Komitetu, Komisji. Klubu, Koła) zatwierdzony przez Zarząd Krajowy SITK RP w dniu 09 marca 2023 r.