REGULAMIN

 KRAJOWEJ KOMISJI WYRÓŻNIEŃ SITK RP

 

§ 1

Krajową Komisję Wyróżnień SITK RP, zwaną dalej Komisją, powołuje na okres swojej kadencji Zarząd Krajowy SITK, na podstawie § 26, ust. 2 pkt 8 Statutu SITK.

§ 2

W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący, sekretarz i członkowie, powołani przez Zarząd Krajowy.

§ 3

Zadaniem Komisji jest:
- sprawdzanie kompletności nadsyłanych przez oddziały SITK wniosków na wyróżnienia,
- sprawdzanie zgodności wniosków z przepisami odpowiednich regulaminów,
- opiniowanie wniosków na posiedzenie Zarządu Krajowego,
- zwracanie za pośrednictwem Biura Zarządu Krajowego wniosków niekompletnych lub niewłaściwie uzasadnionych do wnioskodawców.

§ 4

1. Komisja może obradować na posiedzeniach stacjonarnych zwoływanych przez Przewodniczącego lub w trybie zdalnym.
2. Stanowisko Komisji zapada w drodze głosowania jawnego. Przy obradowaniu w trybie zdalnym głosowanie przeprowadzane jest przez Przewodniczącego Komisji korespondencyjnie.
3. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 5

Wnioski z opinią pozytywną oraz z opinią negatywną z uzasadnieniem Komisja przekazuje dyrektorowi Biura Zarządu Krajowego, który przedstawia je do decyzji Zarządu Krajowego na najbliższym posiedzeniu.

§ 6

Opinie Komisji nie są dla Zarządu Krajowego wiążące.

§ 7

Komisja nadzoruje prowadzenie statystyki i rejestru wyróżnionych przez Biuro Zarządu Krajowego.

§ 8

Koszty działalności Komisji pokrywa Zarząd Krajowy.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy SITK RP na posiedzeniu w dniu 09 marca 2023 r.