REGULAMIN

 KRAJOWEGO KLUBU SENIORÓW SITK RP

 § 1

Krajowy Klub Seniorów SITK, zwany dalej Klubem, powołuje na okres kadencji Zarząd Krajowy na podstawie § 26 ust. 2 pkt 8 Statutu.

§ 2

Zarząd Krajowy powołuje Przewodniczącego Klubu z grona aktywistów - seniorów.

§ 3

Członkami Klubu są delegowani przez oddziały aktywni seniorzy oraz zaproponowani przez Zarząd Krajowy wyróżniający się aktywnością seniorzy.

§ 4

Pracą Klubu kieruje prezydium. Członkowie Klubu na pierwszym w kadencji plenarnym zebraniu wybierają zastępcę przewodniczącego i sekretarza, którzy razem z Przewodniczącym tworzą prezydium Klubu.

§ 5

1. Zebrania plenarne mogą być organizowane przez prezydium Klubu we współpracy z zainteresowanym oddziałem w terenie w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym SITK dwa lub trzy razy w roku na podstawie uzgodnionego programu i preliminarza kosztów uwzględniającego dofinansowanie przez Zarząd Krajowy.
2. Wskazane jest, aby każde plenarne zebranie Klubu składało się z części merytorycznej oraz krajoznawczo - turystycznej lub kulturalnej.

§ 6

Zadaniem Klubu jest integracja środowiska seniorów SITK oraz wskazywanie na działania jakimi powinny się zajmować oddziałowe kluby seniorów.

§ 7

Sekretarz sporządza protokół zebrania oraz przekazuje do Biura Zarządu Krajowego SITK RP odpowiednią informację o programie i przebiegu spotkania.

§ 8

Prezydium może proponować, aby w spotkaniach członków Klubu brali udział aktywiści SITK , którzy przedstawiają członkom Klubu problemy Stowarzyszenia bądź interesujące sprawy związane z transportem.

§ 9

Na życzenie Zarządu Krajowego, Przewodniczący Klubu składa syntetyczne sprawozdanie z jego działalności, na posiedzeniu Zarządu Krajowego.

§ 10

1. Koszty rzeczowe, wynikające z działalności Klubu pokrywa Zarząd Krajowy, w oparciu o zatwierdzony przez Sekretarza Generalnego preliminarz wydatków.
2. Udział członków Klubu w zebraniach finansowany jest przez oddziały, które członka delegowały.

§ 11

Czynności biurowe, wynikające z działalności Klubu, wykonuje Biuro Zarządu Krajowego.

* * *Regulamin zatwierdzono uchwałą Zarządu Krajowego z dnia 09 marca 2023 r.