Kadencja 2018-2022

PRZEWODNICZĄCY : prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch

 

Członkowie:

prof. Włodzimierz Czyczuła

Józefa Majerczak

Włodzimierz Żmuda

Zbigniew Marzec

prof. Andrzej Szarata

Zdzisław Soszkowski

 

Kontakt: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy, Komitet Rozwoju Kolei Dużych Prędkości, ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

telefon – 22 827 02 59, email: zarzad@sitk.org.pl

Komitet Rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce (KRKDP) jest organem doradczym Zarządu Krajowego SITK .

Zadaniem KRKDP jest prowadzenie działalności naukowo-technicznej i opiniodawczej w swoim obszarze zainteresowania. W szczególności do zadań KRKDP należy:
1)    inicjowanie i udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów programów dokształcania inżynierów i techników,
2)    organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, itp., stanowiących element dokształcania czynnej zawodowo kadry technicznej,
3)    organizowanie wyjazdów technicznych, szkoleniowych oraz integracyjno-turystycznych,
4)    przygotowanie programów oraz inicjowanie szkoleń i stażów dla inżynierów, umożliwiających uzyskanie branżowych uprawnień

Komitet ułatwia Zarządowi Krajowemu i zarządom oddziałów wypełnianie funkcji zbiorowego eksperta i tworzenie lobbingu środowiska na rzecz transportu.
Komitet pełni funkcję w swoim obszarze zainteresowania

KRKDP swoje zadania realizuje m.in. poprzez:
1)    współdziałanie z organami administracji państwowej i gospodarczej, samorządami,
z wydawnictwami technicznymi, ośrodkami naukowo-technicznymi oraz innymi organizacjami
o charakterze technicznym i ekonomicznym, w zakresie uzgodnionym z Zarządem Krajowym,
2)    przygotowanie na życzenie Zarządu Krajowego lub z własnej inicjatywy opracowań i opinii
o swojej specjalności,
3)    inicjowanie i upowszechnianie wybranych problemów z zakresu postępu technicznego,
4)    inspirowanie szkoleń współpracę w ich organizowaniu.

W okresie 01.01.2013 – 30.09.2013 roku odbyło się jedno posiedzenie Komitetu (19.04.13).
Było one okazją do wymiany informacji  i opinii dot. stanu realizacji programu budowy linii dużych prędkości w Polsce, działań Komitetu Intercity & High Speed w UIC (fr. L'Union Internationale des Chemins de fer), założeń/możliwości  współpracy z tym Komitetem, planowanej organizacji seminariów i konferencji.

W ramach realizacji założeń programowych Komitetu prowadzona jest działalność statutowa:
a)    uzyskało zgodę Intercity & High Speed Commitee w UIC na włączenie się SITK do prac Komitetu;
b)    podczas tegorocznej edycji targów TRAKO, w dniu 26.09.13 odbyło się międzynarodowe seminarium Rola KDP we współczesnej gospodarce;
c)    kontynuowane są działania związane z organizacją seminarium Doświadczenia hiszpańskie
w zakresie kolei dużych prędkości – planowany termin początek 2014 roku.

Sprawozdanie roczne

Sprawozdanie z działalności 2016