Kadencja 2018-2022

             

Przewodniczący: Arnold Bresch

 

Sekretarz: Piotr Rakowski

 

Członkowie

Jerzy Mietliński,

Mirosław Michalkiewicz,

Mariusz Buława,

Jerzy Jakimowicz,

Maciej Supernak,

Jacek Walczyński,

Wojciech Rybak,

Józefa Sobczyńska-Stefańska,

Eugeniusz Pokrzepa,

Zdzisław Obrocki,

Marek Błeszyński,

Zbigniew Marzec,

Józefa Majerczak,

Karol Nędza,

Konrad Gawłowski,

Tadeusz Stocki,

Bogdan Nowicki,

Marian Jojczuk,

Andrzej Kościelniak,

Jan Boryczka

Krzysztof Gawel

Edward Kasierski

Feliks Klonowski

Ryszard Nikitiuk

Andrzej Piechocki

Włodzimierz Wiatr

Andrzej Rumianowski

Ireneusz Jasiński

Katarzyna Gawlik-Tarnowska

Henryk Wiewórka

Wiesława Barańska

Bogdan Kublin

Czesław Wrotek

Tomasz Piwoń

Wojciech Przybyła

 

 

 

Krajowa Sekcja Kolejowa (KSK) jest organem doradczym Zarządu Krajowego SITK.

Zadaniem KSK jest prowadzenie działalności naukowo-technicznej i opiniodawczej w zakresie Transportu kolejowego. W szczególności do zadań KSK należy:
1)    inicjowanie i udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów programów dokształcania inżynierów i techników,
2)    organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, itp., stanowiących element dokształcania czynnej zawodowo kadry technicznej,
3)    organizowanie wyjazdów technicznych, szkoleniowych oraz integracyjno-turystycznych,
4)    przygotowanie programów oraz inicjowanie szkoleń i stażów dla inżynierów, umożliwiających uzyskanie branżowych uprawnień budowlanych.

KSK wspomaga Zarząd Krajowy i zarządy oddziałów w wypełnianiu funkcji zbiorowego eksperta
i w kreowaniu efektywnego lobbingu środowiska na rzecz transportu kolejowego.

KSK realizuje swoje zadania poprzez:
1) współdziałanie z organami administracji państwowej i gospodarczej, samorządem zawodowym inżynierów, z wydawnictwami technicznymi, ośrodkami naukowo-technicznymi oraz innymi organizacjami o charakterze technicznym i ekonomicznym, w zakresie uzgodnionym z Zarządem Krajowym ,
2) przygotowanie na wniosek Zarządu Krajowego  lub z własnej inicjatywy, opracowań i opinii
w zakresie transportu kolejowego,
3) inicjowanie działań i upowszechnianie wybranej problematyki z zakresu postępu technicznego
w transporcie kolejowym,
4) inspirowanie szkoleń oraz współpracę w ich organizowaniu i prowadzeniu

 

 

Kontakt:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy
Krajowa Sekcja Kolejowa
ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

tel.: (22) 827 02 58
kom. 506 116 966
e-mail: hanna.szary@sitkrp.org.pl