REGULAMIN
RADY KRAJOWEJ SITK RP

§ 1

Rada Krajowa jest organem doradczym Zarządu Krajowego SITK RP.

§ 2

 1. W skład Rady Krajowej wchodzą:

1)        Prezes SITK RP,

2)        Honorowy Prezes SITK RP,

3)        Honorowi Prezesi – Seniorzy SITK RP,

4)        Przewodniczący Sądu Arbitrażowego SITK RP

5)        Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej RP

6)        Prezesi oddziałów SITK RP,

7)        Honorowi Prezesi Oddziałów.

 1. Z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Krajowej uczestniczą:

1)        Członkowie Zarządu Krajowego,

2)        przewodniczący krajowych sekcji, komitetów, klubów oraz komisji,

3)        redaktorzy naczelni czasopism SITK RP,

4)        członkowie SITK RP zaproponowani przez Zarząd Krajowy w liczbie nie większej niż 5 osób.

5)   W przypadku niemożności uczestniczenia w zebraniach Rady Krajowej:

1)        przewodniczącego Sądu Arbitrażowego – może zastąpić zastępca przewodniczącego Sądu Arbitrażowego SITK RP lub wyznaczony przez niego członek Sądu Arbitrażowego SITK RP,

2)        przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej – może zastąpić zastępca przewodniczącego lub wskazany przez niego członek Krajowej Komisji Rewizyjnej,

3)        prezesa oddziału – może zastąpić upoważniony przez niego inny członek zarządu oddziału.

§ 3

 1. Pracami Rady Krajowej kieruje prezydium w składzie: przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących wybieranych ze składu Rady Krajowej na pierwszym jej posiedzeniu po Zwyczajnym Zjeździe Delegatów.
 2. Kadencja prezydium trwa dwa lata.
 3. Wybory prezydium na następne dwa lata przeprowadza się na ostatnim posiedzeniu Rady kończącym bieżącą kadencję prezydium.
 4. W okresie czteroletniej kadencji do prezydium można wybrać członka tylko jeden raz.
 5. Do prezydium Rady Krajowej nie mogą być wybierani jej członkowie, którzy są jednocześnie członkami i zastępcami członków Zarządu Krajowego.

§ 4

Do zadań Rady Krajowej należy:

1)      opracowywanie opinii do spraw przedkładanych przez Zarząd Krajowy, odnoszących się do problemów SITK RP i jego działań kierunkowych,

2)      inspirowanie nowych form działalności SITK RP,

3)      przekazywanie Zarządowi Krajowemu opinii do spraw wnoszonych do Rady Krajowej przez zarządy oddziałów,

4)      przygotowywanie opinii dotyczących wniosków kierowanych przez Zarząd Krajowy na Zjazd Delegatów,

5)      Przewodniczący lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący Rady Krajowej uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Krajowego z głosem doradczym.

§ 5

 1. Zadania swoje Rada Krajowa wykonuje na posiedzeniach, a realizuje w formach dostosowanych do tematu.
 2. Rada Krajowa opracowując opinie dotyczące tematów problemowych, może w porozumieniu z  Zarządem Krajowym, powoływać ze swego grona zespoły. Koszty z tym związane pokrywa Zarząd Krajowy.

§ 6

 1. Posiedzenia Rady Krajowej odbywają się w miarę potrzeb, jednak co najmniej dwa razy
  w roku.
 2. Termin i porządek dzienny posiedzenia Rady Krajowej ustala jej prezydium w porozumieniu z Prezesem SITK RP.
 3. Projekt porządku dziennego posiedzenia Rady Krajowej oraz stosowne materiały rozsyła Biuro Zarządu Krajowego członkom i uczestnikom posiedzenia co najmniej 10 dni przed posiedzeniem.
 4. Porządek dzienny może być również uzupełniony lub częściowo zmieniony, jednak w takim przypadku wymagane jest od wnioskodawcy przekazanie uczestnikom stosownych materiałów lub ich zreferowanie.
 5. W porządku dziennym każdego posiedzenia należy uwzględnić przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia, a także omówienie realizacji przyjętych postanowień.

§ 7

 1. Posiedzenia Rady Krajowej prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności jeden
  z wiceprzewodniczących.
 2. Posiedzenia Rady Krajowej w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się również poza Warszawą.

§ 8

 1. Przedstawione i rozpatrywane na posiedzeniu Rady Krajowej sprawy są przyjmowane
  w formie akceptacji, postanowień lub opinii.
 2. Decyzje Rady Krajowej zapadają w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy czym przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 9

 1. Posiedzenia Rady Krajowej protokółuje pracownik Biura Zarządu Krajowego. Sporządzony przez niego protokół po wstępnej akceptacji przez Przewodniczącego Rady rozsyłany jest wraz z niezbędnymi załącznikami członkom Rady Krajowej i członkom Zarządu Krajowego.
 2. Po akceptacji protokołu na następnym posiedzeniu Rady Krajowej i przyjęciu ewentualnych poprawek i uzupełnień, protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.
 3. Protokoły z posiedzeń Rady Krajowej przechowywane są w Biurze Zarządu Krajowego.

§ 10

 1. Koszty organizacyjne Rady Krajowej pokrywane są przez Zarząd Krajowy.
 2. Koszty podróży członków Rady Krajowej uczestniczących w zebraniach pokrywają ich macierzyste zarządy oddziałów.
 3. Koszty podróży i działalności zespołów powołanych przez Radę Krajową lub specjalistów pokrywane są przez Zarząd Krajowy.

* * *

Regulamin zatwierdzony przez  Zarząd Krajowy w  dniu 10.09.2018 r.