Przewodniczacy: Łukasz Franek

Członkowie:

Grzegorz Amirowicz

Tadeusz Chodorowski

Marzenna Dubowska                                 

Radosław Klusek

Krzysztof Ksiażyk

Tomasz Kulpa

Tomasz Pereta

Andrzej Szarata

Henryk Węgłowski

Lidia Żakowska

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Zarząd Krajowy, Krajowa Sekcja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

ul.Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; tel. 506 116 966

 

Krajowa Sekcja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KSBRD) jest organem doradczym Zarządu Krajowego SITK.

 

 

Zadaniem KSBRD jest prowadzenie działalności naukowo-technicznej i opiniodawczej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W szczególności do zadań KSBRD należy:


1)    inicjowanie i udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów programów dokształcania inżynierów i techników,
2)    organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, itp., stanowiących element dokształcania czynnej zawodowo kadry technicznej,
3)    organizowanie wyjazdów technicznych, szkoleniowych oraz integracyjno-turystycznych,
4)    przygotowanie programów oraz inicjowanie szkoleń i stażów .

KSBRD wspomaga Zarząd Krajowy i zarządy oddziałów  wypełnianiu funkcji zbiorowego eksperta
w kreowaniu efektywnego lobbingu środowiska na rzecz bezpieczeństwa ruchu  drogowego.

KSBRD pełni w stowarzyszeniu funkcję wiodącą w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
na drogach publicznych i współpracuje z odpowiednimi kołami i sekcjami bezpieczeństwa ruchu drogowego w oddziałach na zasadzie partnerstwa.

 KSBRD realizuje swoje zadania poprzez:


1)  współdziałanie z organami administracji państwowej i gospodarczej, samorządem zawodowym inżynierów, z wydawnictwami technicznymi, ośrodkami naukowo-technicznymi oraz innymi organizacjami o charakterze technicznym i ekonomicznym, w zakresie uzgodnionym z Zarządem Krajowym ,
2)  przygotowanie na wniosek Zarządu Krajowego lub z własnej inicjatywy, opracowań i opinii
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
3)  inicjowanie działań i upowszechnianie wybranej problematyki z zakresu postępu technicznego
w bezpieczeństwie ruchu drogowego,
4)  inspirowanie szkoleń oraz współpracę w ich organizowaniu i prowadzeniu,

Zadania szczegółowe dla Sekcji BRD na okres czerwiec 2013 – kwiecień 2014.

 1)    Zajęcie stanowiska w kwestii proponowanych zmian w warunkach technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych w kontekście obszarów zurbanizowanych.
Opracowywane są obecnie zmiany w zakresie przepisów dotyczących oznakowania pionowego
i poziomego, dlatego proponujemy na samym wstępie dokonanie przeglądu propozycji i odniesienie się do nich pod kątem projektowania organizacji ruchu w obszarach śródmiejskich.

 2)    Wypracowanie rozwiązań modelowych dla ulic z ruchem uspokojonym (np. ulice pieszo-tramwajowe, przystanki wiedeńskie, wyniesione tarcze skrzyżowań).
Proponujemy dokonanie przeglądu krajowych i zagranicznych rozwiązań kształtowania ulic i placów
z ruchem uspokojonym, ich ocenę okiem różnych profesjonalistów oraz wybór kompromisu możliwego do zarekomendowania.

3)    Zaproponowanie zmian w oznakowaniu ciągów pieszych i dróg rowerowych w obszarach zurbanizowanych (np. kontrapasy rowerowe).
Trudno nie zgodzić się z faktem, iż zasady oznakowania ciągów pieszych i rowerowych cechuje obecnie przerost formy nad treścią, który czasami wręcz uniemożliwia prawidłowe zaprojektowanie. Proponujemy wypracowanie propozycji konkretnych zmian.

4)    Weryfikacja zasad oznakowania pionowego i poziomego w obszarach śródmiejskich pod kątem redukcji liczby znaków.
Podobnie jak w przypadku ciągów wspomnianych powyżej, generalnie liczba znaków koniecznych do stosowania w oparciu o obowiązujące przepisy jest zbyt duża (np.: oznakowanie stref płatnego parkowania) dlatego wymaga przeglądu, którego wynikiem powinno być wskazanie możliwych
do wprowadzenia korekt legislacyjnych.

5)    Wypracowanie rozwiązań modelowych w zakresie uprzywilejowania transportu zbiorowego.

6)     Analiza bezpieczeństwa w obrębie krzyżowania się ciągów pieszych i rowerowych z torowiskiem tramwajowym.

7)     Przegląd dobrych praktyk w zakresie węzłów przesiadkowych w obszarach śródmiejskich.