Regulamin Medal H. Komorowskiego

                        

REGULAMIN

przyznawania Medalu imienia Henryka Komorowskiego

 1. Zgodnie z decyzją Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji z dnia 21 czerwca 2017 r. ustanawiającą Medal SITK RP imienia Henryka Komorowskiego  ustala się zasady przyznawania Medalu.

2. Medal przyznawany jest za szczególne zasługi w dbaniu o wysoką sprawność organizacyjną i dobrą kondycję finansową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz godnych naśladowania, wyjątkowych uzdolnień w kształtowaniu pomyślnych stosunków koleżeńskich, jakie wniósł do działalności Stowarzyszenia dr Henryk Komorowski.

3. Spełnienie warunków przyznawania Medalu sprecyzowane w  punkcie 1 niniejszego regulaminu uważa się za symboliczne przedłużanie wpływu Imiennika Medalu na kontynuowanie działalności Stowarzyszenia oraz potwierdzanie korzystania z wzorca postępowania pozostawionego przez Imiennika Medalu kolejnym pokoleniom członków SITK.

4. Medalem wyróżnia się członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji za wybitną działalność na rzecz SITK RP, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadają co najmniej 2 z wymienionych godności, tytuły lub wyróżnienia Stowarzyszenia (godność Członka Honorowego SITK RP, tytuł  Zasłużonego Seniora SITK RP, Złotą z Diamentem Odznakę Honorową SITK RP, statuetkę „Ernest”);
  • byli autorami lub współautorami istotnych dla kół/klubów, sekcji, komitetów oddziałowych  i krajowych, Komitetu Nauki, Zarządu Krajowego, Rady Krajowej, Redakcji Czasopism SITK RP – inicjatyw organizacyjnych (np. prowadzenie biuletynu, kroniki, wycieczek turystycznych, spotkań towarzyskich, turniejów, opracowań monografii kół\klubów, sekcji itp.) lub  merytorycznych (np. rozwiązanie konkretnego problemu technicznego, opracowanie programu konferencji naukowo-technicznej, wizyty zawodowej, opracowanie monografii fachowej itp., stanowiących istotną realizację zadań statutowych SITK RP, rozwijającą listę tych zadań lub eliminującą zaistniałe trudności;
  • posiadają budzące powszechne uznanie cechy charakteru (umiejętność skupiania członków SITK RP wokół problemów wymagających rozwiązania lub określenia nowych form działalności SITK RP, koleżeńskość, prawość, doświadczenie, tzw. „siłę przebicia wraz z kulturą osobistą”, wpływ na aktywność innych członków SITK RP).

5. Zarząd Krajowy może przyznać Medal w przypadkach szczególnych, np.: najbliższym członkom rodziny  Imiennika, wyjątkowo zasłużonym członkom SITK RP.

6. Kapituła Medalu składa się z  Prezesa Honorowego SITK RP, Prezesa Honorowego Seniora SITK RP oraz Prezesów Honorowych Oddziałów SITK RP. Członek Kapituły, na którego został złożony wniosek  o Medal nie uczestniczy w posiedzeniu kapituły rozpatrującej ten wniosek.

7. Medale przyznaje Zarząd Krajowy SITK RP  z uwzględnieniem opinii Kapituły Medalu, w liczbie nie większej niż 6 rocznie. Limit ten nie obejmuje Medali nadanych w trybie p. 5.

8. Wnioski o przyznanie Medalu mogą składać Zarządy Oddziałów oraz członkowie Zarządu Krajowego SITK.

9. Wnioski do nagród winny być zgłaszane wyłącznie drogą elektroniczną w terminie i na formularzach ustalonych przez Zarząd Krajowy SITK RP.

10. Medale wraz z dyplomami  są uroczyście wręczane przez Prezesa Stowarzyszenia lub na posiedzeniu Rady Krajowej, Zwyczajnym Zjeździe Delegatów SITK lub uroczystych spotkaniach Stowarzyszenia.

11. Rejestr przyznanych Medali prowadzi Biuro zarządu Krajowego SITK RP.

 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Krajowy SITK RP w dniu 3 lutego 2020 r.

 Wniosek do pobrania