dr inż. Marek Motylewicz

 

Urodzony 1 lipca 1985 r. w Siemiatyczach (woj. podlaskie)

 

Wykształcenie: Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. J. Piłsudskiego w Drohiczynie. W 2009 r. ukończył studia wyższe ze stopniem mgr inż. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w specjalności budownictwo drogowe. 28 czerwca 2017 r. obronił na Politechnice Białostockiej rozprawę doktorską pt. „Klimat akustyczny w otoczeniu skrzyżowań z wyspą centralną”.

 

Praca zawodowa: Od 2009 r. pracuje w Politechnice Białostockiej, początkowo na stanowisku asystenta, a od 2017 r. na stanowisku adiunkta w Zakładzie Inżynierii Drogowej. Badania naukowe realizuje w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (budownictwo) w tematach: „Wpływ parametrów ruchu pojazdów oraz mierników warunków ruchu na poziom hałasu w otoczeniu dróg i ulic, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań drogowych” oraz „Badania wpływu nawierzchni drogowych na hałas toczenia opon samochodowych”. Główne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne:

-      autorstwo lub współautorstwo 20 publikacji zamieszczonych w renomowanych czasopismach zagranicznych i krajowych oraz w monografiach;

-      wygłoszenie referatów naukowych podczas 12 konferencji i seminariów o zasięgu krajowym i międzynarodowym;

-      udział w 3 pracach badawczych lub badawczo-rozwojowych finansowanych z NCBiR i POKL lub zamawianych przez GDDKiA;

-      2 staże naukowo-badawcze: w Katedrze Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej (2014 r., badania wpływu skrzyżowań drogowych na hałas) oraz w firmie STRABAG Sp. z o.o. (2010 r., badania wpływu robót drogowych na poziomy hałasu w otoczeniu placu budowy);

-      autor i współautor kilkunastu ekspertyz i projektów badawczych zrealizowanych w Politechnice Białostockiej w ramach prac zleconych z przemysłu lub na zlecenie sądów;

-      promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim w Politechnice Lubelskiej;

-      promotor ukończonych 18 prac inżynierskich oraz 5 prac magisterskich w Politechnice Białostockiej;

-      jeden z inicjatorów projektu pn. „Latający Uniwersytet Drogowy” – inicjatywy dydaktycznej Politechniki Białostockiej i uczelni partnerskich oraz Orlen Asfalt Sp. z o.o. i SITK Białystok mającej na celu wymianę oraz przekazywanie studentom drogownictwa doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie budownictwa drogowego, wykraczających poza typowe programy studiów.

Doświadczenie zawodowe dr. inż. Marka Motylewicza poza pracą w Politechnice Białostockiej obejmuje również okresy pracy w firmie STRABAG Sp. z o.o. w roku 2008 i 2010 na stanowisku inżyniera budowy oraz specjalisty ds. ochrony środowiska, a także w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Siemiatyczach w 2009 r. na stanowisku asystenta inżyniera budowy. Od 2012 r. współpracuje nieprzerwanie z biurami projektowymi SBKiM Wojciech Grzybowski, Dromobud, Infrap Łukasz Klebus i Drogowskaz z Białegostoku w zakresie analiz ruchu drogowego, analiz środowiskowych i projektów drogowych. Zrealizował w tym czasie kilkanaście opracowań i ekspertyz z zakresu inżynierii ruchu i budownictwa drogowego dla różnych firm i przedsiębiorstw z kraju.

 

Praca społeczna: W latach 2007-2009 członek Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej, w tym przewodniczący Wydziałowej Rady SSPB oraz Sekretarz Uczelnianej Rady SSPB. Od 2008 r. jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, a od 2014 r. – członkiem Zarządu Oddziału SITK RP Białystok, zaś od 2018 r. – Prezesem Zarządu Oddziału SITK RP Białystok.