ZASADY

przyznawania corocznych nagród „ERNESTY”

za wyróżniającą działalność na rzecz SITK i transportu

 

 

1. Zgodnie z § 3 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej ustala się zasady przyznawania corocznych nagród „ERNESTY” za wyróżniającą działalność na rzecz SITK i transportu.

2. Statuetka przyznawana jest za dużą aktywność w poprzednim roku kalendarzowym:

 • w działalności na rzecz Stowarzyszenia i transportu,
 • w działalności organizacyjnej na rzecz SITK,
 • efektywną pracę w obszarze transportu na rzecz społeczności lokalnej.

a w szczególności za:

 • nowe inicjatywy, które mogą być rozpowszechnione,
 • działania na rzecz całego Stowarzyszenia,
 • promujące dobrą pracę i przyszłe efekty.

3. Statuetka przyznawana jest w kategoriach:

 • najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa,
 • najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa,
 • najaktywniejszy w dziedzinie transportu …*)
 • najaktywniejszy klub (koło),
 • najaktywniejszy klub (koło) seniora,
 • najaktywniejszy oddział.

4. Zarząd Krajowy SITK może przyznać statuetkę ERNEST za całokształt działalności (nie więcej niż jedną rocznie).

5. Na wniosek członka Zarządu Krajowego SITK Kapituła może przyznać statuetkę ERNEST osobie lub firmie zewnętrznej.

6. Nominacje do nagród w kategoriach wymienionych w punkcie 3 ustalają zespoły branżowe, a nagrody ERNEST przyznaje Kapituła.

7. Kapituła składa się z prezesa SITK i przewodniczących sześciu zespołów branżowych. Przewodniczącym Kapituły jest prezes SITK. Wybór laureatów przez Kapitułę odbywa się na posiedzeniu Kapituły w głosowaniu tajnym.

8. Zespoły branżowe składają się z laureatów nagrody w danej kategorii z wszystkich poprzednich edycji konkursu. Zespołom branżowym przewodniczą członkowie Zarządu Krajowego SITK oraz Prezesi Honorowi. W każdej kategorii zespoły ustalają nie więcej niż trzy nominacje. Wybór nominowanych przez zespoły odbywa się w drodze głosowania z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

9. Za przygotowanie kandydatur oraz zorganizowanie pracy zespołów odpowiadają ich przewodniczący. Zespoły podejmują prawomocne decyzje przy uczestnictwie co najmniej połowy ich członków. W pracach zespołów biorą udział wszyscy członkowie, ale w głosowaniach nie mogą brać udziału członkowie z oddziałów, których kandydatury są rozpatrywane (nie dotyczy to przewodniczącego zespołu).

10. Skład zespołów branżowych:

 • w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa: członek Zarządu Krajowego SITK ds. kolejnictwa, członkami zespołu są wszyscy dotychczasowi laureaci nagrody w tej kategorii;
 • w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa: wiceprezes SITK RP ds. drogownictwa, członkami zespołu są wszyscy dotychczasowi laureaci w tej kategorii;
 • w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie transportu: wiceprezes SITK RP ds. komunikacji miejskiej, członkami zespołu są wszyscy dotychczasowi laureaci w tej kategorii;
 • w kategorii najaktywniejszy klub (koło): sekretarz generalny SITK, członkami zespołu są wszyscy dotychczasowi laureaci w tej kategorii;
 • w kategorii najaktywniejszy klub seniora: Prezes Honorowy Senior, członkami zespołu są wszyscy dotychczasowi laureaci w tej kategorii;
 • w kategorii najaktywniejszy oddział: Prezes Honorowy; członkami zespołu są: Prezes Honorowy Senior oraz wszyscy dotychczasowi laureaci w tej kategorii.

11. Wnioski do nagród mogą składać zarządy oddziałów oraz członkowie Zarządu Krajowego SITK.

12. Wnioski do nagród winny być zgłaszane wyłącznie drogą elektroniczną w terminie i na formularzach ustalonych przez Zarząd Krajowy SITK.

13. Ustalenie list nominowanych przez zespoły i wybór laureatów przez Kapitułę powinny odbyć się w pierwszym półroczu danego roku.

14. Nagrody są uroczyście wręczane przez prezesa Stowarzyszenia na posiedzeniu Rady Prezesów, Zwyczajnym Zjeździe Delegatów SITK lub uroczystych spotkaniach branżowych.

15. Uzyskanie statuetki ERNEST w jakiejś kategorii w kolejnych dwóch edycjach oznacza brak możliwości ubiegania o nią w następnym roku.

16. Uzyskanie statuetki ERNEST w jakiejś kategorii co najmniej trzykrotnie jest podstawą do przyznania statuetki SUPER ERNEST.

17. Statuetkę SUPER ERNEST przyznaje Kapituła na wniosek przewodniczącego zespołu danej kategorii.

18. Przyznanie statuetki SUPER ERNEST oznacza brak możliwości ubiegania się o statuetkę ERNEST w tej kategorii przez kolejne 5 lat.

19. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wniesienie opłaty rejestracyjnej. Opłata rejestracyjna jest ustalana corocznie uchwałą Zarządu Krajowego SITK w sprawie finansowania wspólnych działań na rzecz członków Stowarzyszenia.

 

Niniejsze Zasady zostały zatwierdzone przez Zarząd Krajowy SITK RP w dniu 12 października 2014 r. i znowelizowane na posiedzeniu Zarządu Krajowego w dniu 12 stycznia 2016 roku.

----------------------------------------

*) np. drogowego, lotniczego, żeglugi, publicznego, inżynierii ruchu.